Szakterületeink

Irodánk kulcsfontosságú szakterületeit a gazdasági élethez kapcsolódó jogterületek jelentik. Bármely, általunk kínált szakterületen az üzleti döntéseket elősegítő, világosan értelmezhető és praktikusan alkalmazható konkrét jogi tanácsokat nyújtunk Ügyfeleink számára.

Tranzakciós támogatás

 • Felvásárlások és fúziók (M&A)
  • ügylet strukturálására, cég, cégcsoport kialakítására vonatkozó tranzakciós tanácsadás
  • jogi átvilágítási (Due Diligence) vizsgálatok, átvilágítási jelentések
  • tranzakcióhoz kapcsolódó teljes szerződéses dokumentáció előkészítése
  • részvétel a felek közötti tárgyalásokon
  • közreműködés az ügylet eredményekképpen létrejövő társasági struktúra megtervezésében, kialakításában és bejegyzésében
 • Ingatlanjog
  • ingatlan akvizíciót megelőző adózási és finanszírozási tanácsadás
  • ingatlanokhoz kapcsolódó jogi átvilágítás (Due Diligence)
  • ingatlan adásvételi szerződések előkészítése
  • vagyoni értékű jogokkal kapcsolatos tanácsadás
 • Finanszírozási, refinanszírozási ügyletek
  • projektfinanszírozási hitelszerződések kidolgozása, véleményezése
  • biztosítéki konstrukciók kidolgozása, biztosítéki szerződések előkészítése
 • Fúziókontroll
  • M&A ügyletekhez kapcsolódó fúziókontroll eljárások koordinálása, lefolytatása
 • Adójog

Operatív támogatás

 • Társasági jog
  • társaságirányítási struktúra jogi-, illetve adójogi megtervezése és kidolgozása
  • cégalapítás, változásbejegyzés előkészítése és végrehajtása
  • kézbesítési megbízotti szolgáltatás
  • tulajdonosok közötti ügyletek, szindikátusi megállapodások előkészítése
  • menedzsment felelősségi kérdések vizsgálata
 • Kereskedelmi jog
  • szállítási, bizományosi, disztribúciós és logisztikai szerződések előkészítése, véleményezése
  • vállalkozási, megbízási szerződések előkészítése, véleményezése
  • egyedi szerződéses konstrukciók kidolgozása
  • szerződésteljesítési és szavatossági biztosítékok
  • Általános Szerződési Feltételek, keretszerződések kidolgozása, értelmezése
  • jogi támogatás üzleti partnerekkel folytatott tárgyalásokon
  • jogérvényesítés szerződéses kártérítési ügyekben
  • gazdasági reklám szabályozása, fogyasztóvédelmi tanácsadás
 • Finanszírozási, refinanszírozási ügyletek
  • hitel- és kölcsönszerződések kidolgozása, véleményezése
  • biztosítéki konstrukciók kidolgozása, biztosítéki szerződések előkészítése
 • Követelésérvényesítés
  • veszteségminimalizáló, optimális biztosítéki rendszer kidolgozása
  • ügyvédi felszólító levelek, peresítés előtti utolsó figyelmeztetések előkészítése
  • fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztése
  • képviselet a fizetések átütemezésére irányuló egyeztetéseken
  • egyezségi javaslatok, megállapodások előkészítése
 • Csőd- és felszámolási eljárások, restrukturálás
  • csődeljárás megindítása iránti kérelem előkészítése
  • felszámolási eljárást megelőző felszólítás megküldése
  • felszámolási eljárás kezdeményezése
  • hitelezői igénybejelentések benyújtása
  • általános jogi képviselet a csőd- és felszámolási eljárásokban
 • Gazdasági büntetőjog
 • Versenyjog
  • antitröszt jog (kartelljog)
  • gazdasági erőfölénnyel való visszaélés, fúziókontroll
  • versenyjogi fogyasztóvédelem
 • Szellemi alkotások joga
  • nemzeti és közösségi valamint nemzetközi védjegybejelentések előkészítése
  • tanácsadás védjegybitorlási ügyekben
 • Építésügyi eljárások
  • ingatlan tervezési, fejlesztési, kivitelezési és üzemeltetési szerződések előkészítése
  • tanácsadás közüzemi és menedzsment szerződésekben
  • telekalakítások és megosztások
  • tervezői, generálkivitelezői szerződések, alvállalkozói megállapodások
  • hatósági eljárás, engedélyeztetés
 • Ingatlanüzemeltetés
  • irodaházak, bevásárlóközpontok, logisztikai központok bérleti szerződéseinek előkészítése, véleményezése
  • irodaházak, bevásárlóközpontok, logisztikai központok üzemeltetési szerződéseinek előkészítése, véleményezése
 • Munkajog
  • alkalmazotti, szervezeti struktúrák megtervezése és kidolgozása a piacra lépéskor, illetve a későbbiekben
  • egyéni vezetői, menedzsment és alkalmazotti szerződések kidolgozása, szerződésminták elkészítése
  • munkajogi tanácsadás felvásárlások, fúziók, egyéb munkáltatói jogutódlások, valamint végelszámolások kapcsán
  • átszervezések, létszámleépítések koordinálása
  • felmondások, közös megegyezések kidolgozása
  • határon átnyúló foglalkoztatási kérdések, munkavállalási engedély
  • ügyvédi képviselet a munkavállalókkal, szakszervezetekkel történő tárgyalások során
  • munkaerő-közvetítés, részmunkaidős foglalkoztatás
 • Jogi támogatás pályázati ügyekben
  • közreműködés hazai és közösségi pályázatok végrehajtása során, különös tekintettel a fenntartási időszak alatti jogi kötelezettségek teljesítésére
  • jogi támogatás szabálytalansági eljárások során
  • képviselet jogorvoslati eljárásokban
 • Compliance

EU jogi tanácsadás

 • EU jog
  • határon átnyúló fúziókontrollt érintő tranzakciók esetén (bejelentési-, engedélyeztetési eljárás)
  • európai részvénytársaság magyarországi alapítása, székhelyáthelyezése
  • határon átnyúló fizetésképtelenségi eljárások, határon átnyúló végrehajtási ügyek
  • versenyjog európai dimenziói
  • közösségi védjeggyel, szabadalmakkal kapcsolatos eljárás
  • jogi tanácsadás a diszkrimináció ellenes közösségi szabályozás tekintetében a munkajog területén

Szektorális tanácsadás

 • Bankjog és pénzügyi szolgáltatások
  • külföldi anyabank, illetve magyarországi leányvállalatának jogi képviselete;
  • projektfinanszírozás
  • ingatlanprojektek finanszírozása
  • felügyeleti állásfoglalások iránti kérelmek előkészítése
  • alapítási és tevékenységi engedélyek kiadása iránti eljárás a felügyeletnél
  • pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos tanácsadás
 • Pénzügyi restrukturálás
  • hazai, illetve nemzetközi vállalkozáscsoport hazai vagy határon átnyúlő reorganizációjának előkészítése (ideértve jogi, adójogi tanácsadást) illetve komplex lebonyolítása
  • adós hitelező bankok, egyéb harmadik hitelezők előtti komplex jogi képviselet
  • felszámolási eljárás során jogi képviselet
  • jogi tanácsadás, képviselet a csődeljárás lefolytatása során; felügyeletnél
  • finanszírozás
 • Építőipar, ingatlanjog
  • építőipari beruházások, ingatlanprojektek (iroda-, ipari ingatlan) teljes körű jogi képviselete
  • hazai, illetve külföldi megrendelői, fő-/alvállalkozói oldal képviselete
  • konzorciális megállapodások előkészítése, tárgyalások lefolytatása
  • ingatlanalapok képviselete
  • irodaépületmenedzsment
 • Autó- / beszállítóipar
  • külföldi beszállítók magyarországi teljes körű jogi képviselete
 • Logisztika, zöldmezős beruházások
 • IT jog és az e-kereskedelem joga
  • szoftver felhasználási (licencia) szerződések készítése és véleményezése
  • szoftver disztribúciós szerződések előkészítése
  • munkaviszonyban alkotott szoftver
  • szoftverekkel kapcsolatos jogsértés esetén peres ill. peren kívüli képviselet
  • tanácsadás az elektronikus hírközlési szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások területein
  • tanácsadás adatvédelmi kérdésekkel kapcsolatban
  • távollévők között kötött szerződések
  • tanácsadás domain bitorlási ügyekben
 • Gyógyszerjog
  • nemzetközi gyógyszercégek hazai képviselete
  • hatósági engedélyeztetési eljárás, árszabályozás
  • értékesítéssel kapcsolatos versenyjogi kérdésekben az illetékes hatóság valamint bíróság előtti jogi képviselet
  • gyógyszerreklám jogi vonatkozásaiban jogi tanácsadás
  • gyógyászati segédeszközök engedélyeztetése
  • képviselet felügyeleti eljárás esetén az illetékes hatósági szervek előtt
 • Sportjog - Sportolók
  • szerződéskötéssel kapcsolatos tanácsadás
  • jogi képviselet fegyelmi- és doppingügyekben
  • tanácsadás hazai és nemzetközi doppingügyekben
  • kapcsolattartás külföldi és hazai klubokkal
  • peres képviselet
  - Sportszervezetek
  • alapítással és működéssel kapcsolatos jogi tanácsadás
  • belső szabályzatok készítése
  • doppingellenes szabályzatok készítése
  • sportvonatkozású szerződések készítése
  • peres képviselet

Bírósági és hatósági eljárások

 • Peres és választottbírósági képviselet
  • peresítést megelőző eljárások
  • professzionális jogi képviselet magyarországi ill. külföldi helyi és fellebbviteli bíróságok, választottbíróságok előtt
  • végrehajtási eljárások
 • Alternatív vitarendezés
  • egyezségi megállapodás előkészítése
  • képviselet egyezségi tárgyalásokon
  • részvétel békéltető, közvetítői eljárásokban (mediáció)
 • Hatósági és nemperes bírósági eljárások
  • képviselet fizetési meghagyásos, végelszámolási, csőd-, felszámolási és egyéb nemperes bírósági eljárások során
  • hatósági engedélyek beszerzése, meghosszabbítása
  • jogi támogatás hatósági ellenőrzések, hatósággal folytatott tárgyalások során
  • közigazgatási hatóság határozatával szembeni jogorvoslati eljárások